מתמטיקה כיתה ז

תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ז'

תוכנית הלימודים המעודכנת, כפי שהוצגה ע"י המפמרית למתמטיקה, מחולקת לשלושה סבבים

וכוללת שלושה תחומים: אלגברי , גאומטרי ומספרי.

מצורפים סרטונים המסבירים ומדגימים נושאים נבחרים.

סבב ראשון

תחום אלגברי ( 15 שעות )  

משתנים וביטויים אלגבריים

הצבת מספר בביטוי אלגברי

שוויון בין ביטויים אלגבריים

כינוס איברים דומים

תחום מספרי ( 10 שעות ) 

כללי פעולות החשבון

חוקי החילוף והקיבוץ של פעולת החיבור

חוקי החילוף והקיבוץ של פעולת הכפל

אי-חילוק באפס

איברים נייטרליים

מספרים הופכיים

חוק הפילוג

חיסור של סכום

חיסור של הפרש

הכפלת המחלק

חילוק המחלק

חזקות עם מעריך טבעי

שורש ריבועי

תחום גאומטרי ( 15 שעות ) 

מלבן

ניצבות בין ישרים

ישרים מקבילים

צורות חופפות

תכונות המלבן

ריבוע

היקף מלבן

שטח מלבן

תיבה

שטח פנים של תיבה

נפח של תיבה

פריסה של תיבה 

סבב שני

תחום אלגברי ( 15 שעות )  

משוואות ופתרונן

משוואות בנעלם אחד

"העברת אגפים" במשוואות

שאלות מילוליות המיוצגות במשוואות ממעלה ראשונה בנעלם אחד

תחום מספרי ( 20 שעות ) 

מספרים שליליים על ציר המספרים 

ארבע פעולות חשבון במספרים מכוונים

אלגברה עם מספרים מכוונים

חזקות עם מעריך טבעי ובסיס חזקה שהוא מספר מכוון

מערכת צירים- סימון נקודות וקריאת נקודות

תחום גאומטרי ( שטחים - 12 שעות ,
זוויות - 15 שעות )

שטחים של משולשים

שטחים של מקביליות

שטחים של טרפזים

שטחים של מצולעים כלליים

היקף מעגל ושטח עיגול

זווית

זוויות שוות והשוואת זוויות

סכום והפרש של זוויות

מדידת זוויות

זוויות צמודות

זוויות קודקודיות

חוצה זווית

זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות

זוויות מתחלפות בין מקבילים

זוויות מתאימות בין מקבילים

סבב שלישי ( התחום המספרי נכלל בתחומים האלגברי והגאומטרי )

פונקציות ( 18 שעות ) , משוואות ובעיות מילוליות ( 20 שעות )

גרפים שימושיים – קריאה ושרטוט

מבוא לפונקציות

ייצוגים שונים של פונקציה

הִשתנות של פונקציה

עלייה וירידה של פונקציה

פתרון משוואה קווית

שאלות מילוליות בשילוב משוואות קוויות

תחום גאומטרי ( משולש ומנסרה משולשת - 10 שעות )

הכרת המשולש

זוויות המשולש

זוויות במרובע

זוויות במצולעים

צלעות המשולש

מנסרה משולשת ישרה

חישוב שטח פנים של מנסרה משולשת

חישוב נפח מנסרה משולשת

פריסה של מנסרה משולשת

מבחני מפמ"ר במתמטיקה לכיתה ז'

מבחני מפמ"ר במתמטיקה לתלמידי כיתה ז' מוגשים כאן בצורה נוחה וייחדית , בהתאם לשלושת רמות הלימוד הנהוגות בבתי הספר.

מבחני המפמ"ר כוללים חומר של כל שנת הלימודים ולכן מומלץ לבצעם רק לקראת סוף שנת הלימודים בכיתה ז.

בהתאם להישגי התלמיד בבחינות , מתקבל מושג לגבי רמת שליטתו בחומר לפני המעבר לכיתה ח'.

  • רמת מיצוי

  • רמה רגילה

  • תוכנית מופת

מבחן מפמ"ר - פתור בווידאו